ជាង លីហ៊ួរ

ជាង លីហ៊ួរ

Cheang Lyhour

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Kitrawan Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5