ប៉ុល ស៊ីសុវណ្ណដារា

ប៉ុល ស៊ីសុវណ្ណដារា

Pol Sisovanndara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop