ព្រំ ពិសិដ្ឋ

ព្រំ ពិសិដ្ឋ

Prom Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Slraits Int'l

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap