ភូ សកល

ភូ សកល

Phou Sakal

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++