ងឹន នីតា

ងឹន នីតា

Ngen Nita

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap