សែស ប្រុសពេជ្រ

សែស ប្រុសពេជ្រ

Ses Bros Pich

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript + Jquery
  3. PHP
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap