ជួន សុជាតា

ជួន សុជាតា

Choun Socheata

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL