ផុន វិសាល

ផុន វិសាល

Phon Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop