ខឹម លាងហេង

ខឹម លាងហេង

Khoem Leang Heng

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning