វង្ស ដាវីដ

វង្ស ដាវីដ

Vong David

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning