អ៊ុង ប៊ុនឡុង

អ៊ុង ប៊ុនឡុង

Oung Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming