យ៉ាំ ណារិទ្ឋ

យ៉ាំ ណារិទ្ឋ

Yam Narith

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Ministry of Environment

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning