ជួ វណ្ណៈ

ជួ វណ្ណៈ

Chuo Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. JavaScript
  3. Adobe Photoshop