វុទ្ឋី ធារ៉ា

វុទ្ឋី ធារ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃ