ឡុង រដ្ឋា

ឡុង រដ្ឋា

Long Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming