ហ៊ួង សុខលាភ

ហ៊ួង សុខលាភ

Huong Sokleap

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Institute of Posts, Telecoms & ICT -NIPTICT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++