ប៊ុន គីមហាវ

ប៊ុន គីមហាវ

Bun Kimhav

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++