ប៊ុន គីមហាវ

ប៊ុន គីមហាវ

Bun Kimhav

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++