សយ ហ៊ុនរីដុល្លា

សយ ហ៊ុនរីដុល្លា

Soy Hunridolla

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++