សួន សុភឿន

សួន សុភឿន

Soun Sophoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី NGO Forum

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming