សួន សុភឿន

សួន សុភឿន

Soun Sophoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី NGO Forum

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming