ចាប មន្នីរ័ត្ន

ចាប មន្នីរ័ត្ន

Chap Monyrath

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network