ម៉ុម ស៊ុនលី

ម៉ុម ស៊ុនលី

Mom Sunly

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS