សេដ្ឋា ស៊ីដែន

សេដ្ឋា ស៊ីដែន

Setha Siden

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++