លាក់ បុត្រ

លាក់ បុត្រ

Nak Bot

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី អង្គការដំណក់ទឹក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop