ឆែម ឆាយ

ឆែម ឆាយ

Chhem Chhay

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. E-Commerce