សេង សាធ

សេង សាធ

Seng Sath

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation