អ៊ឹម សំសិរីរឹទ្ឋ

អ៊ឹម សំសិរីរឹទ្ឋ

Im Samseryrith

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning