ងៀន សុភាន់

ងៀន សុភាន់

ងៀន សុភាន់

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++