ម៉ុក វីរ៉ា

ម៉ុក វីរ៉ា

Mok ViRa

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning