ជា សុជាតិ

ជា សុជាតិ

Chea Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network