វ៉ែន ចន្នា

វ៉ែន ចន្នា

Ven Channa

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS