ម៉ៃ លីហ៊

ម៉ៃ លីហ៊

Mike Ly Hor

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)
  2. C# Beginning