ហេង សិទ្ឋា

ហេង សិទ្ឋា

Heng Sethea

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning