ព្រហ្ម សុវណ្ណលីណា

ព្រហ្ម សុវណ្ណលីណា

Prom Sovannlina

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network