វ៉ា ពិសិដ្ឋ

វ៉ា ពិសិដ្ឋ

Va Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network