ឈា ភារ៉ាត់

ឈា ភារ៉ាត់

Chhea Phearat

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Svay Rieng University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS