អឿន ផានិត

អឿន ផានិត

Eoun Phanit

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop