ស៊ាង លីហ៊ាង

ស៊ាង លីហ៊ាង

Seang Lyheang

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning