អ៊ុម សុខនីន

អ៊ុម សុខនីន

Om Soknin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ផីក្រុមហ៊ុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++