វិចិត្រ ដាម៉ារឌី

វិចិត្រ ដាម៉ារឌី

Vicheth damardi

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator