វ៉េត រដ្ឋា

វ៉េត រដ្ឋា

Veth Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++