គី ពេជ្ររតនៈ

គី ពេជ្ររតនៈ

Ky PichRatanak

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++