ស៊ុន ហាក់ស្រ៊ុន

ស៊ុន ហាក់ស្រ៊ុន

Sun Hak Srun

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++