ញឹម សុធារិទ្ឋ

ញឹម សុធារិទ្ឋ

Nhim Sophearith

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី អង្គការឱសការីគ្មានព្រំដែន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Beginning