ហុង ស្រីនិជ្ផឌី

ហុង ស្រីនិជ្ផឌី

Hong Sreynichdy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning