វុទ្ឋ ចិន្រ្តា

វុទ្ឋ ចិន្រ្តា

Vuth Chentra

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន