វុទ្ឋ ចិន្រ្តា

វុទ្ឋ ចិន្រ្តា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ