ជួន បញ្ញាឬទ្ឋិ

ជួន បញ្ញាឬទ្ឋិ

Choun Panha Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning