លន់ សុវណ្ណរស្មី

លន់ សុវណ្ណរស្មី

Lun Sovanraksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop