នាង ចាន់សេង

នាង ចាន់សេង

Neang Chanseng

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning