នៅ យសសក្តា

នៅ យសសក្តា

Neou Yosakada

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី BSY Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning