ឱ សិរីបរិញ្ញា

ឱ សិរីបរិញ្ញា

Or Sereiparinha

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL